PTE Young Learners | ILAC
Мiжнародний екзаменацiйний центр

PTE Young Learners

 

PTE Young Learners (Pearson Test of English Young Learners) - мiжнародний екзамен, організований таким чином, щоб бути цiкавим та захоплюючим для дiтей i зробити їх перший досвiд вивчення англiйської мови таким, що запам’ятовується та мотивує.

 

Iспит Pearson Test of English Young Learners: рiвнi

Iснує чотири рiвнi іспиту PTE Young Learners:

Тема тесту — життя сiм’ї Браун.

У дiтей перевiряють здатнiсть використовувати мовнi структури в реальних ситуацiях, а потiм — при виконанні конкретних завдань комунiкації.

 

Тести PTE Young Learners — це:

 • Мотивацiя та впевненiсть у собi
  PTE Young Learners — це тест на визначення рiвня знання англiйської мови, побудований на основi певної теми. Вiн дає носiям iнших мов можливiсть висловити свої думки i показати, наскiльки добре вони володiють англiйською мовою.
 • Реальнi життєвi ситуації
  В тестi робиться акцент на застосуваннi англiйської мови в ситуацiях реального життя, а не на формальному знаннi словника i мовних структур. Тому в тестi використовуються реальнi життєвi ситуації, а не граматичнi вправи, i перевiряються такi вмiння кандидата, як розумiння та здатнiсть правильно розмовляти.
 • Комунiкативна методика
  В тестах даються завдання, аналогiчнi вправам iз сучасних пiдручникiв та iнших навчальних матерiалiв, в яких реалізується комунікативний підхід.
 • Iнтеграцiя всiх чотирьох мовних навичок
  Спочатку проводиться усний тест, а потiм — письмовий, в якому перевiряються навички аудiювання, читання та письма. Комунiкативна природа тестiв PTE Young Learners дозволяє скоротити час екзаменiв, причому без втрати якостi перевiрки знань.
 • Оцiнювання та сертифiкат
  Тести готують i перевiряють квалiфiкованi спецiалiсти. Кандидати, якi успiшно склали тести, отримують сертифiкат вiд найбiльшої екзаменацiйної органiзації Великої Британії — компанії Edexcel, яка входить до групи компанiй Pearson.
 • Ефективний зворотнiй зв’язок
  За допомогою онлайнової системи виставлення оцiнок (e-Pen) i веб-сайту центру тестування (Edexcel Online) ми оперативно надаємо iнформацiю про успiшнiсть проходження тестiв кандидатами.

 

Система оцiнювання Pearson Test of English Young Learners

Не склав (сертифiкат про участь)

(C) Склав на рiвень (pass): вiд 50-55% та вище

(B) Склав дуже добре (merit): вiд 65-70% та вище

(A) Склав з вiдзнакою (distinction): вiд 80-85% та вище

 

Приклад тесту