PTE General | ILAC
Мiжнародний екзаменацiйний центр

PTE General

PTE General (Pearson Test of English General) – це мiжнародні іспити з загальної англiйської, призначені для підтверждення рiвня володiння англійською мовою.

PTE General складається з двох частин: письмової (аудiювання, письмо i читання) та усної. Екзаменацiйнi роботи учасникiв тестування перевiряють квалiфiкованi екзаменатори у Великій Британії. Усний тест проводять сертифiкованi екзаменатори у мiсцевих центрах тестування, i його результати також надсилають у Велику Британію для перевiрки.

Всi рiвнi екзамену Pearson Test of English General відповідають Загальноєвропейськiй системi оцiнювання знаннь iноземних мов (Common European Framework — CEFR) та мають акредитацiю Ofqual, Велика Британiя (Office of Qualifications and Examinations Regulation – державна организацiя, яка контролює та регулює стандарти i якiсть іспитів i тестiв в Англiї та Пiвнiчнiй Iрландiї).

 

Pearson Test of English General: рiвнi

Icнує шiсть рiвнiв іспиту Pearson Test of English General (PTE  General).

Рiвень комунiкацiї
Загальноєвропейська система
Pearson Test of English
Тривалiсть экзамену (письмова частина)
Тривалiсть экзамену (усна частина)
Foundation A1 Level A1 1 год 15 хв 5 хв
Elementary A2 Level 1 1 год 35 хв 5 хв
Intermediate B1 Level 2 1 год 35 хв 7 хв
Upper Intermediate B2 Level 3 2 год 7 хв
Advanced C1 Level 4 2 год 30 хв 8 хв
Proficient C2 Level 5 2 год 55 хв 8 хв

 

Level A1 (Рiвень A1):

Даний іспит призначений для пiдтвердження знання основ англiйської мови, достатнiх для спiлкування у повсякденних ситуацiях i подорожах.

Level 1 (Рiвень 1):

Даний іспит призначений для пiдтвердження початкового рiвня знання англiйської мови, достатнього для бiльш вiльного спiлкування у повсякденних ситуацiях i подорожах.

Level 2 (Рiвень 2):

Даний іспит призначений для пiдтвердження середнього рiвня володiння англiйською мовою, достатнього для використання у повсякденних ситуацiях, на роботi i подорожах.

Level 3 (Рiвень 3):

Даний іспит призначений для пiдтвердження достатньо високого рiвня володiння англiйською мовою, необхiдного для вiльного використання у рiзних комунiкативних ситуацiях.

Level 4 (Рiвень 4):

Даний іспит призначений для пiдтвердження поглибленого рiвня володiння англiйською мовою. Сертифiкат рiвня 4 вважається достатнiм для вступу до визначених унiверситетiв Великобританiї.

Level 5 (Рiвень 5):

Даний іспит призначений для пiдтвердження професiйного рiвня володiння англiйською мовою. Сертифiкат рiвня 5 вважається достатнiм для вступу до визначених унiверситетiв Великобританiї.

 

Переваги PTE General

Екзамен Pearson Test of English General (PTE General) всебiчно оцiнює комунiкативну компетенцiю учасника тестування, перевiряючи всi основнi мовнi навички (аудiювання, читання, говорiння i письмо).

Тестовi завдання складенi у тому ж форматi, що i завдання, якi виконуються учнями у класi. Це дає кандидатам можливiсть максимально проявити себе та продемонструвати всi свої знання, не концентруючись на специфiчних стратегiях та особливостях формату екзамену.

В завданнях тесту використовуються реальнi життєвi ситуацiї та завдання, такi як написання e-mail повiдомлень, розумiння усної та письмової мови, участь у розмовi та iн.

 

Система оцiнювання

PTE General Level A1 – Level 4

(C) Склав на рiвень (pass): 50 – 59

(B) Склав вище рiвня (merit): 60 – 69

(A) Склав значно вище рiвня (distinction): вiд 70 та вище

PTE General Level 5

(C) Складено (pass): 60 або вище

(B) Добре (merit): 70 – 79

(A) З відзнакою (distinction): 80 або вище

 

Приклад усних частин тесту

 

Відео: