PTE Young Learners | ILAC
Мiжнародний екзаменацiйний центр

PTE Young Learners

 

PTE Young Learners (Pearson Test of English Young Learners) - мiжнародний екзамен, організований таким чином, щоб бути цiкавим та захоплюючим для дiтей i зробити їх перший досвiд вивчення англiйської мови таким, що запам’ятовується та мотивує.

 

Iспит Pearson Test of English Young Learners: рiвнi

Iснує чотири рiвнi іспиту PTE Young Learners (Pearson Test of English Young Learners):

Тема тесту — життя сiм’ї Браун.

У дiтей перевiряють здатнiсть використовувати мовнi структури в реальних ситуацiях, а потiм — при виконанні конкретних завдань комунiкації.

 

Тести PTE Young Learners — це:

 • Мотивацiя та впевненiсть у собi
  PTE Young Learners — це тест на визначення рiвня знання англiйської мови, побудований на основi певної теми. Вiн дає носiям iнших мов можливiсть висловити свої думки i показати, наскiльки добре вони володiють англiйською мовою.
 • Реальнi життєвi ситуації
  В тестi робиться акцент на застосуваннi англiйської мови в ситуацiях реального життя, а не на формальному знаннi словника i мовних структур. Тому в тестi використовуються реальнi життєвi ситуації, а не граматичнi вправи, i перевiряються такi вмiння кандидата, як розумiння та здатнiсть правильно розмовляти.
 • Комунiкативна методика
  В тестах даються завдання, аналогiчнi вправам iз сучасних пiдручникiв та iнших навчальних матерiалiв, в яких реалізується комунікативний підхід.
 • Iнтеграцiя всiх чотирьох мовних навичок
  Спочатку проводиться усний тест, а потiм — письмовий, в якому перевiряються навички аудiювання, читання та письма. Комунiкативна природа тестiв PTE Young Learners дозволяє скоротити час екзаменiв, причому без втрати якостi перевiрки знань.
 • Оцiнювання та сертифiкат
  Тести готують i перевiряють квалiфiкованi спецiалiсти. Кандидати, якi успiшно склали тести, отримують сертифiкат вiд найбiльшої екзаменацiйної органiзації Великої Британії — компанії Edexcel, яка входить до групи компанiй Pearson.
 • Ефективний зворотнiй зв’язок
  За допомогою онлайнової системи виставлення оцiнок (e-Pen) i веб-сайту центру тестування (Edexcel Online) ми оперативно надаємо iнформацiю про успiшнiсть проходження тестiв кандидатами.

 

Приклад тесту Pearson Test of English Young Learners