Усна частина тесту Breakthrough (Прорив)
Мiжнародний екзаменацiйний центр

Усна частина тесту Breakthrough (Прорив)

Тривалiсть усного тесту — 20 хвилин. Кандидати складають тест групами по 3-6 осiб,разом з  квалiфiкованим екзаменатором. Тест складається з двох завдань по 10 хвилин, якi вiдповiдають рiвню тесту. За усну частину тесту нараховується 20 балiв.

Етапи екзамена:

  • Кандидати грають у настольну гру.
  • Кандидати по черзi обирають карту з колоди тематичних карт i говорять по темi, яка вказана на обранiй картi. Пiсля кожної такої мiнi-презентації iншi кандидати i, у разi необхiдностi, екзаменатор ставлять тому, хто виступає, запитання по данiй темi.

Завдання перше

Перше завдання — це настільна гру. Кандидати по черзi кидають костi, а потiм пересувають фiшки по дошцi на вiдповiдну кількість клiтинок. На кожному квадратi дошки написане питання або iнструкцiя. Коли фiшка кандидата потрапляє на певний квадрат, екзаменатор говорить йому, щоб вiн поставив дане питання або дав iнструкцiю iншому кандидату, який повинен вiдповiсти або виконати iнструкцiю. Потiм наступає черга iншого кандидата; гра триває протягом 10 хвилин, доки всi кандидати не дадуть вiдповiдi мiнiмум двічі.

Питання на дошцi та слова, що використовуються, завжди вiдповiдають рiвню тесту. Вiд одного рiвня до iншого складнiсть запитань зростає.

Приклади запитань тесту Breakthrough

Have you ever been to a concert?
What will you do if it rains tomorrow?
Where do you go to buy clothes?

Завдання друге

У другому завданнi кандидати по черзi обирають випадкову тематичну картку з колоди. На кожнiй картцi написана певна тема. Кандидат повинен впродовж однiєї хвилини говорити на дану тему. Протягом наступної хвилини iншi кандидати i, можливо, екзаменатор, ставлять йому запитання. Потiм черга переходить до наступного кандидата. Так продовжується доти, доки всi кандидати не дадуть вiдповiдi.

Приклади тем тесту Breakthrough

An exciting experience
A good film
A beautiful place

Щоб пiдготуватися до другої частини усного тесту, треба старанно опрацювати програму PTE Young Learners. Вокабуляр i теми для обох частин тесту беруться з даної програми для рiвня, що тестується. Треба вiдмiтити, що для складання екзамену на кожному рiвнi необхiдне знання матерiалу всiх попереднiх рiвней.


2020-11-04843
 

вам також буде цікаво