Усна частина тесту Springboard (Трамплiн)
Мiжнародний екзаменацiйний центр

Усна частина тесту Springboard (Трамплiн)

Тривалiсть усного тесту — 20 хвилин. Кандидати складають тест групами по 3-6 осiб, разом з квалiфiкованим екзаменатором. Тест складається з двох завдань по 10 хвилин, якi вiдповiдають рiвню тесту. За усну частину тесту нараховується 20 балiв.

Етапи екзамена:

  • Кандидати грають у настільну гру.
  • Кандидати по черзi обирають картку з колоди тематичних карток i говорять на тему, яка вказана на обранiй картцi. Пiсля кожної такої мiнi-презентації iншi кандидати i, у разi необхiдностi, екзаменатор ставлять тому, хто виступає, запитання на  задану тему.

Завдання перше

Перше завдання — це настільна гра. Кандидати по черзi кидають костi, а потiм пересувають фiшки по дошцi на вiдповiдну кількість клiтинок. На кожному квадратi дошки написане питання або iнструкцiя. Коли фiшка кандидата потрапляє на певний квадрат, екзаменатор говорить йому, щоб вiн поставив дане питання або дав iнструкцiю iншому кандидату, який повинен вiдповiсти або виконати iнструкцiю. Потiм наступає черга iншого кандидата; гра триває протягом 10 хвилин, доки всi кандидати не дадуть вiдповiдi мiнiмум двічі.

Питання на дошцi та слова, що використовуються, завжди вiдповiдають рiвню тесту. Вiд одного рiвня до iншого складнiсть запитань зростає.

Приклади запитань тесту Springboard

What do you do at the weekend?
How do you go to school?
Where does your family have dinner?

Завдання друге

У другому завданнi кандидати по черзi обирають випадкову тематичну картку з колоди. На кожнiй картцi вказана певна тема. Кандидат повинен впродовж однiєї хвилини говорити на задану тему. Протягом наступної хвилини iншi кандидати i, можливо, екзаменатор, ставлять йому запитання. Потiм черга переходить до наступного кандидата. Так продовжується доти, доки всi кандидати не дадуть вiдповiдi.

Приклади тем тесту Springboard

A great weekend
My favourite day
After school

Щоб пiдготуватися до другої частини усного тесту, треба старанно опрацювати програму PTE Young Learners. Вокабуляр i теми для обох частин тесту беруться з даної програми для рiвня, що тестується. Треба вiдмiтити, що для складання екзамену на кожному рiвнi необхiдне знання матерiалу всiх попереднiх рiвней.


2018-08-16767
 

вам також буде цікаво